CHUA PHAT QUANG AUSTRALIA ( NI ) MELB VA SYD

Sunday, 22 May 2011

Thượng Tọa: THÍCH NHẤT CHÂN

Lọc tiêu đề Hiển thị #
#. Tiêu đề của danh mụcTác giảSố truy cập
1 10 Danh Hiệu Phật TT Nhất Chân 506
2 37 Phẩm Trợ Đạo TT Nhất Chân 529
3 48 Nguyện A Di Đà TT Nhất Chân 385
4 48 Nguyện A Di Đà Phật TT Thích Nhất Chân 196
5 48 Nguyện A Di Đà-Khương Tăng Khải TT Nhất Chân 288
6 7 Chúng Đệ TửTT: Nhất Chân 286
7 A Di Đà Kinh TT: Nhất Chân 300
8 A Di Đà Sớ Sao TT: Nhất Chân 244
9 A Di Đà Yếu Gải TT: Nhất Chân 336
10 A Lại Da Thức TT: Nhất Chân 400
11 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận TT Thích Nhất Chân 223
12 An Lạc Tập TT Nhất Chân 311
13 An Lạc Tập Giảng Rộng TT Nhất Chân 271
14 An Lạc Tịnh Độ Nghĩa TT Nhất Chân 280
15 Báo Hiếu Xuất Gia TT: Nhất Chân 262
16 Bát Nhã Phẩm-Hoa Nghiêm Kinh TT: Nhất Chân 324
17 Bát Nhã Tâm Kinh TT: Nhất Chân 308
18 Bát Đa La-Bồ Đề Tâm Nhẫn TT: Nhất Chân 268
19 Bồ Tát Hạnh TT Nhất Chân 272
20 Bồ Tát Tại Gia TT Nhất Chân 318
21 Bồ Đề Tâm TT Nhất Chân 295
22 Bồ Đề Tâm Vãng Sanh TT Nhất Chân 266
23 Cách Tu Trì Tịnh ĐộTT Thích Nhất Chân 311
24 Cảnh Giới Trung Ấm Thân TT: Nhất Chân 302
25 Cầu Nguyện Cho Người Mất TT: Nhất Chân 330
26 Câu Xá Luận Giảng 2006 TT Nhất Chân 231
27 Chân Pháp Thân TT: Nhất Chân 278
28 Chân Tâm và Vọng Tâm TT: Nhất Chân 394
29 Chánh Kiến TT: Nhất Chân 327
30 Chánh Tín Tà Tín TT: Nhất Chân 224
31 Chớ Ngộ Nhận Đạo Phật TT Nhất Chân 217
32 Chớ Vội Mà Tu TT Nhất Chân 264
33 Chuẩn Bị Xuất Gia TT Nhất Chân 391
34 Con Đường Giải Thoát(Buddha Sasana) TT: NHất Chân 409
35 Công Phu Chiều TT: NHất Chân 364
36 Công Đức Tắm Phật TT Nhất Chân 213
37 Công Đức Tạo Tượng 04/2011 TT Nhất Chân 19
38 Công Đức Và Phước Đức TT Nhất Chân 218
39 Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh TT: NHất Chân 402
40 Di Lặc Sở Vấn Kinh TT: NHất Chân 282
41 Dù Sao Cũng Phải Sinh Tịnh ĐộTT Nhất Chân 238
42 Duy Ma Cật TT Nhất Chân 300
43 Giải Thoát Sinh TửTT Nhất Chân 275
44 Giảng Pháp tại Chùa Quán Âm TT: Nhất Chân 285
45 Giới Pháp Thánh Pháp TT Nhất Chân 237
46 Giới ThểTT Nhất Chân 192
47 Giọt Nước và Biển Cả 01 TT: NHất Chân 340
48 Giọt Nước và Biển Cả 02 TT: NHất Chân 304
49 Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán TT Nhất Chân 346
50 Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội TT: NHất Chân 277
51 Học Phật Cần Có Trí Thức Thế Gian Không? TT Nhất Chân 232
52 Hồng Danh Sám Hối TT Nhất Chân 445
53 Hướng Dẫn Thọ Bồ Tát Giới TT Nhất Chân 297
54 Khóa Học Tịnh Độ 01-Tín TT: Nhất Chân 394
55 Khóa Học Tịnh Độ 02 - Nguyện TT: Nhất Chân 310
56 Khóa Học Tịnh Độ 03 - Hạnh TT: NHất Chân 293
57 Kinh A Di Đà Lược Giảng TT Nhất Chân 426
58 Kinh A Di Đà Sớ Sao 01 TT Nhất Chân 217
59 Kinh A Di Đà Sớ Sao 02 TT Nhất Chân 181
60 Kinh A Di Đà Sớ Sao 03 TT Nhất Chân 222
61 Kinh A Di Đà Sớ Sao 04 TT Nhất Chân 181
62 Kinh A Di Đà Sớ Sao 05 TT Nhất Chân 181
63 Kinh A Di Đà Sớ Sao 06 TT Nhất Chân 285
64 Kinh A Di Đà Yếu Giải TT Nhất Chân 305
65 Kinh Bát Đại Nhân Giác TT: Nhất Chân 350
66 Kinh Bi Hoa TT: Nhất Chân 324
67 Kinh DBT-Ph Kim Cang Mật Tích TT Nhất Chân 257
68 Kinh DBT-Ph20_Vô Tận Phục Tạng TT Nhất Chân 195
69 Kinh DBT-Ph21_Thọ Ký Huyễn Sư Đa La TT Nhất Chân 192
70 Kinh DBT-Ph27_Thiện Thuận Bồ Tát TT Nhất Chân 218
71 Kinh DBT-Ph41_Di Lặc Sở Vấn Kinh TT Nhất Chân 181
72 Kinh Kim Cang TT Nhất Chân 363
73 Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt TT Nhất Chân 361
74 Kinh Phạm Võng 01 TT Nhất Chân 249
75 Kinh Phạm Võng 02 TT Nhất Chân 223
76 Kinh Phạm Võng 03 TT Nhất Chân 180
77 Kinh Phạm Võng 04 TT Nhất Chân 248
78 Kinh Pháp Bảo Đàn TT Nhất Chân 204
79 Kinh Pháp Bảo Đàn TT: Nhất Chân 274
80 Kinh Pháp Bảo Đàn 01-Nauy TT Nhất Chân 186
81 Kinh Pháp Bảo Đàn 02-Nauy TT Nhất Chân 172
82 Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả 01 TT Nhất Chân 323
83 Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả 02 TT Nhất Chân 268
84 Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả 03 TT Nhất Chân 232
85 Kinh Thân Hành Niệm TT: Nhất Chân 284
86 Kinh Thủ Lăng Nghiêm TT Nhất Chân 238
87 Kinh Viên Giác TT Nhất Chân 208
88 Kinh Viên Giác Yếu Giải 01 TT Nhất Chân 202
89 Kinh Viên Giác Yếu Giải 02 TT Nhất Chân 220
90 Kinh Vô Lượng Thọ TT: Nhất Chân 264
91 Kinh Đại Bảo Tích-Úc Trưởng GiảTT: Nhất Chân 247
92 Kinh Đại Bảo Tích-Đại Thừa Phương Tiện TT: NHất Chân 316
93 Kinh Đại Niệm XứTT: Nhất Chân 367
94 Lăng Nghiêm Thần Chú TT Nhất Chân 349
95 Lễ Phật Và Quy Y TT Nhất Chân 190
96 Lễ Vía A Di Đà TT: Nhất Chân 363
97 Lợi Ích Của Sự Cầu Nguyện TT: Nhất Chân 263
98 Lợi Ích Của Tịnh Độ (03/2011) TT Nhất Chân 138
99 Lòng Tin Và Duyên Khởi Lập Tâm Nguyện 2011 TT Nhất Chân 17
100 Lục Độ Ba La Mật TT Nhất Chân 329
101 Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa TT Nhất Chân 204
102 Minh Trung Hữu TT: Nhất Chân 260
103 Ngày Của MẹTT: Nhất Chân 237
104 Nghi Phát Bồ Đề Tâm TT Nhất Chân 200
105 Nghi Thức Lạy Kinh Vạn Phật TT Nhất Chân 590
106 Nghi Thức Phát Tâm Bồ Đề TT Nhất Chân 152
107 Nghi Thức Quy Y Tam Bảo TT: Nhất Chân 475
108 Nghi Thức Thọ Bồ Tát Giới TT Nhất Chân 260
109 Nghiệp Duyên Nhân QuảTT Nhất Chân 261
110 Nghiệp Duyên Nhân Quả TT: Nhất Chân 348
111 Nghiệp Nhìn Theo Đạo Phật TT: Nhất Chân 282
112 Ngũ Giới Kinh TT Nhất Chân 238
113 Nguồn Gốc Tịnh ĐộTT: Nhất Chân 325
114 Nhân Duyên Xuất Gia và Tại Gia TT Nhất Chân 230
115 Nhân QuảTT Nhất Chân 223
116 Nhân Quả Nghiệp Báo TT: Nhất Chân 380
117 Nhập Bồ Tát Hạnh TT Nhất Chân 250
118 Nhập Tính Không Và Bồ Tát Hạnh TT Nhất Chân 219
119 Nhập Tức Xuất Tức TT: Nhất Chân 267
120 Nhị Khóa Hiệp Giải TT: Nhất Chân 317
121 Nhị Khóa Hiệp Giải 01 TT: Nhất Chân 285
122 Nhị Khóa Hiệp Giải 02 TT: Nhất Chân 300
123 Niệm Phật Trì Danh TT Nhất Chân 198
124 Niệm Phật Vãng Sinh TT Nhất Chân 184
125 Pháp Môn Dược SưTT Nhất Chân 241
126 Pháp Môn Niệm Phật (Từ Dung Tự- 05.2010) TT Nhất Chân 329
127 Pháp SốTT: Nhất Chân 273
128 Pháp Số Của Thiên Thai Tông TT Nhất Chân 181
129 Pháp Thân TT Nhất Chân 218
130 Pháp Thắng Chí Lạc TT Nhất Chân 176
131 Phật Thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh TT Nhất Chân 235
132 Phiền Não Tức Bồ ĐềTT Nhất Chân 153
133 Phổ Hiền Hạnh Nguyện TT Nhất Chân 200
134 Phổ Môn TT Nhất Chân 178
135 Quán Âm Bao Tình Thương TT Nhất Chân 235
136 Quan Âm và Phổ Môn (Khuông Việt Tự 04.2010) TT Nhất Chân 500
137 Quán Pháp Lạy Phật TT Nhất Chân 168
138 Quán Thế Âm Bồ Tát TT Nhất Chân 191
139 Quán Thế Âm Bồ Tát_Phổ Môn Phẩm (Quan Âm Tự 04.-05.2010) TT Nhất Chân 239
140 Quán Tưởng Lạy Phật TT Nhất Chân 187
141 Quán Tưởng Sự Chết TT: Nhất Chân 235
142 Quán Vô Lượng ThọTT: Nhất Chân 351
143 Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh TT Nhất Chân 298
144 Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh (KHTD 08.2010) TT Nhất Chân 272
145 Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh (QAT 11/2010) TT Nhất Chân 118
146 Quy Y Tam Bảo TT Nhất Chân 158
147 Sám Hối 35 Vị Phật TT: Nhất Chân 374
148 Sinh Tử - Sống Chết TT: Nhất Chân 274
149 Sống Chết Đi Đôi TT Nhất Chân 162
150 Sự Chết TT: Nhất Chân 238
151 Sự Chết Theo Tử Thư Tây Tạng TT: Nhất Chân 341
152 Sự Chết Và Tịnh ĐộTT: Nhất Chân 232
153 Sự Thực Hành Của Bồ Tát Tại Gia TT: Nhất Chân 243
154 Tại Sao Phải Tu Để Giải Thóat TT: Nhất Chân 268
155 Tam Bảo-Phật Pháp Tăng TT: Nhất Chân 306
156 Tam Muội TT Nhất Chân 177
157 Tam Quy Y Ngũ Giới-Danmark 2009 TT: Nhất Chân 351
158 Tâm Thức TT: Nhất Chân 280
159 Tam Tụ Luật Nghi- Kinh ĐBT TT Nhất Chân 170
160 Tán A Di Đà Phật KệTT Nhất Chân 255
161 Tăng Thượng Tam Học TT Nhất Chân 195
162 Tánh Không TT Nhất Chân 231
163 Tập Quán Tưởng Phát Nguyện Sinh Cực Lạc TT: Nhất Chân 365
164 Tây Tạng Trung Ấm Thân TT Nhất Chân 199
165 Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm TT: Nhất Chân 435
166 Thán Dị Sao TT: Nhất Chân 302
167 Thành Phật Độ Chúng Sinh TT Nhất Chân 149
168 Thập Nhị Môn Luận TT Nhất Chân 213
169 Thập Nhị Nhơn Duyên TT Nhất Chân 225
170 Thiện TT: Nhất Chân 265
171 Thiện Ác TT: Nhất Chân 261
172 Thiên Thai Tông TT: Nhất Chân 256
173 Thiên Thai Tông-Phần Tựa TT: Nhất Chân 202
174 Thọ Giới Chùa Pháp VũTT Nhất Chân 135
175 Tin Đúng Tin Sai-Lý Nhân Duyên TT: Nhất Chân 240
176 Tịnh Độ Nhập Môn TT Nhất Chân 177
177 Tịnh Độ Nhật Bản TT: Nhất Chân 221
178 Tịnh Độ Thập Nghi Luận TT Nhất Chân 184
179 Trên Đường Tìm Đạo TT: Nhất Chân 221
180 Triệt Ngộ Ngữ Lục TT: Nhất Chân 264
181 Trung Luận TT: Nhất Chân 375
182 Truyền Tâm Pháp Yếu TT Nhất Chân 316
183 Truyền Tâm Pháp Yếu TT: Nhất Chân 259
184 Tu Cá Nhân và Tu Chung TT: Nhất Chân 182
185 Tu Hành Đúng Như Pháp TT: Nhất Chân 295
186 Tu Lạy Phật TT: Nhất Chân 305
187 Tứ Niệm XứTT Nhất Chân 228
188 Từ Phụ A Di Đà Phật TT Nhất Chân 155
189 Tu Tâm Bát Tụng TT Nhất Chân 149
190 Tử Thư Tây Tạng TT Nhất Chân 31
191 Tu Tín Nguyện Theo Kinh A Di Đà TT Nhất Chân 185
192 Tu Tịnh Độ Đan Mạch 07.2010 TT Nhất Chân 387
193 Tụng Kinh Cầu Siêu TT Nhất Chân 1171
194 Vấn Đáp TT: Nhất Chân 271
195 Vãng Sinh Luận TT Nhất Chân 274
196 Vãng Sinh Tái Sinh Theo Phật Giáo Tây Tạng TT Nhất Chân 223
197 Vãng Sinh Tịnh Độ Bao Nhiêu Lần TT: Nhất Chân 278
198 Vía Phật thành Đạo (Khánh Anh Tự 01.2010) TT Nhất Chân 272
199 Viên Giác Kinh TT: Nhất Chân 248
200 Vô Biểu Nghiệp TT Nhất Chân 217
201 Vô Biểu Nghiệp TT: Nhất Chân 281
202 Vô Lượng Thọ Như Lai Hội TT Nhất Chân 180
203 Xây Dựng Lòng Tin Tịnh Độ (Na Uy 12/2010) TT Nhất Chân 84
204 Xây Dựng Lòng Tin Tịnh Độ 01/2011 TT Nhất Chân 49
205 Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ Phật Kinh TT Nhất Chân 257
206 Ý Nghĩa Ba Kinh Tịnh ĐộTT: Nhất Chân 270
207 Ý Nghĩa Chân Thật Của Sám Hối TT Nhất Chân 222
208 Ý Nghĩa Huân Tu TT: Nhất Chân 255
209 Ý Nghĩa Niết Bàn TT: Nhất Chân 259
210 Ý Nghĩa Sự Chết TT Nhất Chân 34
211 Ý Nghĩa Tam Bảo TT Nhất Chân 39
212 Ý Nghĩa Tắm Phật TT Nhất Chân 172
213 Ý Nghĩa Thành Lập Nguyện TT Nhất Chân 24
214 Ý Nghĩa Thọ Bồ Tát Giới TT Nhất Chân 30
215 Ý Nghĩa Thờ Phật TT Nhất Chân 212
216 Ý Nghĩa Thọ Trì Phẩm Giới TT: Nhất Chân 222
217 Ý Nghĩa Từ Bi TT: Nhất Chân 256
218 Ý Nghĩa Xuất Gia TT Nhất Chân 34
219 Ý Nghĩa Đản Sinh TT Nhất Chân 218
220 Yếu Nghĩa Tánh Không TT Nhất Chân 35
221 Đại Bi TT Nhất Chân 252
222 Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh TT Nhất Chân 384
223 Đại Thừa Bí Mật Giáo TT Nhất Chân 264
224 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 16/06 TT Nhất Chân 236
225 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 17/06 TT Nhất Chân 247
226 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 18/06 TT Nhất Chân 254
227 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 19/06 TT Nhất Chân 212
228 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 20/06 TT Nhất Chân 259
229 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 21/06 TT Nhất Chân 243
230 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 23/06 TT Nhất Chân 235
231 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 24/06 TT Nhất Chân 252
232 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 25/06 TT Nhất Chân 236
233 Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận 26/06 TT Nhất Chân 288
234 Đại Thừa Phương Tiện- Kinh Đại Bảo Tích TT Nhất Chân 330
235 Đạo Phật có Phải Là Tôn Giáo TT: NHất Chân 256
236 Đạo Phật Có Tin Số Mệnh Không TT Nhất Chân 243
237 Địa Tạng Kinh TT Nhất Chân 301
238 Đoạn đức, Trí đức, Âm đức TT: NHất Chân 307
239 Đối Đáp Với Tổ Huệ Viễn- Cưu Ma La Thập TT Nhất Chân 279

PHÁP GIỚI TẠNG THÂNTHÔNG BÁO

Nam Mô A Di Đà Phật
Quý Vị Nên Trì Niệm Danh Hiệu:
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cầu Nguyện Cho Mình, Gia Đình, Mọi Người Bình An,
Tai Qua Nạn Khỏi,
Tật Bệnh Tiêu Trừ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Quý Vị Khi Nghe Giảng Pháp,
Nếu Có File Nào Bị Hư,
Xin Vui Lòng Báo Cho Chúng Tôi Biết.
Chân Thành Cảm Ơn.
Email: hukhong@phapgioi.com
Sa Môn Thiện Đạo
Nam Mô A Di Đà Phật
Quý Vị Nên Trì Niệm Danh Hiệu:
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cầu Nguyện Cho Mình, Gia Đình, Mọi Người Bình An,
Tai Qua Nạn Khỏi,
Tật Bệnh Tiêu Trừ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Quý Vị Xem Video,
Muốn Không Bị Ngưng Giữa Chừng,
Chỉ Cần Bấm Play,
Sau Đó Bấm Tạm Ngưng (PAUSE) Khoảng 1 Phút,
Rồi Bấm Play Trở Lại.
Nam Mô A Di Đà Phật
Quý Vị Khi Nghe Giảng Pháp,
Nếu Có File Nào Bị Hư,
Xin Vui Lòng Báo Cho Chúng Tôi Biết.
Chân Thành Cảm Ơn.
Email: hukhong@phapgioi.com
Sa Môn Thiện Đạo

KHÁCH ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 30 khách Trực tuyến

PHƯƠNG TIỆN THÁNH CƯ ĐỘ

Hôm Nay880
Hôm Qua914
Tổng Cộng8888977354

QUY Y VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

LIÊN HOA HÓA SINH

Các thành viên : 658
Nội dung : 3984
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 1025803

QUY Y AN DƯỠNG QUỐC

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com


No comments:

Post a Comment